LICENCJE

Poniższa Umowa Licencyjna jest umową pomiędzy Użytkownikiem strony a Indigo Images Sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej nie pobieraj i nie korzystaj z żadnych materiałów wizualnych umieszczonych na stronie.

UMOWA LICENCYJNA

na wykorzystanie zdjęć typu Rights Managed

1. Postanowienia ogólne

1.1. Indigo Images oświadcza, że zdjęcia Rights Managed, zwane dalej w zależności od kontekstu „Zdjęciami” lub „Zdjęciem” są utworami w rozumieniu prawa autorskiego.

1.2. Indigo Images oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji na korzystanie ze Zdjęć określonych w niniejszej Umowie w zakresie koniecznym do realizacji Umowy oraz, że korzystanie ze Zdjęć w zakresie określonym Umową nie narusza praw autorskich twórców.

1.3 Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Licencjobiorcy licencji na Zdjęcia na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie.

2. Warunki licencji

2.1. Indigo Images udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie ze Zdjęć w sposób niewyłączny, na polach eksploatacji określonych każdorazowo oddzielną licencją/fakturą.

2.2. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania ze Zdjęć wyłącznie w zakresie pól eksploatacji, wymienionych w punkcie poprzedzającym, wyłącznie w projektach wizualnych tworzonych na potrzeby własne lub na zlecenie …, w szczególności wykonywania projektów wizualnych służących reklamie, promocji i innym formom marketingu określonych produktów lub usług, albo popierania określonych spraw lub idei.

2.3. Licencja, udzielona stosownie do postanowienia pkt 2 Umowy, nie obejmuje samodzielnej eksploatacji Zdjęć, poza projektami wizualnymi (jako części lub elementu projektu), o których mowa w punkcie 2.2. lub w oderwaniu od prowadzenia reklamy, promocji i innych form marketingu określonych produktów lub usług, albo popierania określonych spraw lub idei, jak również na zlecenie lub rzecz innego podmiotu, niż określony w punkcie 2.2 powyżej.

2.4. Licencjobiorca może upoważnić do korzystania z projektów wizualnych zawierających Zdjęcia …. Udostępnianie projektów wizualnych nie może jednak następować w sposób, który umożliwiłby … lub osobie trzeciej dostęp lub pozyskanie zdjęć jako samodzielnych plików i ich dalsze wykorzystanie.

2.5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.4 powyżej, Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji lub przenoszenia na osobę trzecią uzyskanej licencji.

2.6. Licencjobiorca uprawniony jest do dokonywania i korzystania z opracowań Zdjęć w zakresie niezbędnym dla realizacji projektów wizualnych, o których mowa w punktach poprzedzających, w szczególności polegających na zestawieniu zdjęć z wizerunkiem produktu, usługi, znakiem towarowym lub innym oznaczeniem indywidualizującym, hasłem promocyjnym lub reklamowym, a także poprzez zmianę rozmiaru, kadrowanie, korekty kolorystyczne i drobne retusze, z zastrzeżeniem braku ingerencji w artystyczną integralność zdjęć.

2.7. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek opracowań lub zestawiania Zdjęć z jakimkolwiek produktem, usługą, ideą, sprawą lub treścią, które:

a) zawierają treści obsceniczne lub wulgarne;

b) nawołują do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;

c) propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;

d) godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich, w tym osób przedstawionych na zdjęciach (modeli);

e) naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń indywidualizujących oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;

f) promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych.

2.8. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek opracowań lub zestawiania Zdjęć z jakimkolwiek produktem, usługą, ideą, sprawą lub treścią, które nawiązują do następujących zakresów tematycznych: antykoncepcja, seks, przemoc, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, choroby stanowiące poważne zagrożenie życia (w szczególności: rak, AIDS), narkomania, hazard, broń, alkohol, wyroby tytoniowe, bez uzyskania odrębnego pisemnego zezwolenia Indigo Images.

2.9. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek opracowań lub zestawiania Zdjęć z jakimkolwiek produktem, usługą ideą, sprawą lub treścią, które prowadziłoby do naruszenia osobistego prawa do integralności lub artystycznego wyrazu zdjęć, w szczególności poprzez ich zniekształcenie, ośmieszenie, parodię.

2.10. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania ze Zdjęć w sposób, który prowadziłby do naruszenia praw osobistych osób przedstawionych na zdjęciach (modeli), w tym ich zniekształcenia, poniżenia, ośmieszenia, narażenia na utratę czci lub dobrego imienia.

2.11. Licencjobiorca nie jest uprawniony do wykorzystania Zdjęć w charakterze lub jako części składowych znaku towarowego, handlowego, logo lub innego oznaczenia indywidualizującego produkt, usługę, działalność lub firmę Licencjobiorcy lub osoby trzeciej.

2.12. Jeżeli Zdjęcia umieszczane są w formie zapisu cyfrowego w publicznie dostępnych sieciach informatycznych (w tym w Internecie) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, Licencjobiorca zobowiązany jest do zachowania następujących lub gorszych parametrów technicznych: rozdzielczość 72 dpi lub niższa, maksymalne wymiary w pikselach 800×600 lub mniejsze.

2.13. Licencjobiorca uprawniony jest do dokonywania czasowego zwielokrotniania Zdjęć, w szczególności wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci masowej, sieci komputerowej lub komputerowych nośnikach danych, na nie więcej niż pięciu stanowiskach komputerowych w obrębie jednego przedsiębiorstwa lub organizacji. Eksploatacja Zdjęć na większej liczbie stanowisk komputerowych wymaga zgody Indigo Images udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Indigo Images może uzależnić udzielenie zgody od wniesienia dodatkowej opłaty licencyjnej.

2.14. Licencjobiorca jest upoważniony do korzystania ze Zdjęć jedynie w sposób i w zakresie sprecyzowanym niniejszą Umową licencyjną. Ponadto Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie autorskie prawa majątkowe pozostają przy twórcach Zdjęć lub podmiotach przez nich uprawnionych. Licencjobiorca nie nabywa zatem praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych, lecz jedynie prawo do korzystania ze Zdjęć w zakresie sprecyzowanym niniejszą Umową. Licencjobiorca potwierdza, że przekroczenie zakresu udzielonej licencji stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw chronionych i powoduje powstanie odpowiedzialności cywilnej lub karnej na zasadach ogólnych, niezależnie od odpowiedzialności określonej w niniejszej Umowie.

2.15.Udzielona licencja odnosi się do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zdjęć. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania prezentowanych na zdjęciach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności: utworów plastycznych, nazw, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, projektów architektonicznych, etc., spoczywa na Licencjobiorcy.

2.16.Na Licencjobiorcy ciąży obowiązek zabezpieczenia praw osób, których wizerunek został wykorzystany w zdjęciach (tzw. Model Release), chyba, że prawa te zostały już zabezpieczone przez Indigo Images. Na pisemne zapytanie Indigo Images ujawni stan prawny w tym zakresie co do każdego zdjęcia.

2.17. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Zdjęć w sposób nie naruszający dobrych obyczajów. Zdjęcia mogą być wykorzystywane jedynie w sposób nienaruszający praw chronionych i dóbr osobistych osób trzecich. W szczególności zabronione jest wykorzystanie Zdjęć mogące prowadzić do poniżenia osób widocznych na Zdjęciach. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia ich dóbr osobistych lub innych praw chronionych, Licencjobiorca jest zobowiązany do wypłaty wszelkich roszczeń majątkowych wynikających z ewentualnej ugody lub wyroku sądowego na rzecz tych osób lub zwolnienia Indigo Images z odpowiedzialności, w szczególności poprzez wstąpienie do toczącego się postępowania.

2.18. Indigo Images nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczonych przez Licencjobiorcę tekstów lub opisów do Zdjęć.

2.19. W przypadku wykorzystania Zdjęcia w publikacjach prasowych, książkach oraz komercyjnych (przeznaczonych do odsprzedaży) pocztówkach i kalendarzach, Licencjobiorca zobowiązuje się do sygnowania publikowanych Zdjęć w następujący sposób: Indigo Images Zbiorcze wykazy opublikowanych Zdjęć są wystarczające jedynie, gdy na ich podstawie można bez wątpienia określić twórcę każdego Zdjęcia. Licencjobiorca przyjmuje niniejszym na siebie obowiązek wypłaty wszelkich roszczeń majątkowych wynikających z ewentualnej ugody lub wyroku sądowego w przypadku zgłoszenia roszczeń przez twórców przedmiotowych Zdjęć z tytułu zaniechania powyższego zobowiązania lub zwolnienia Indigo Images z odpowiedzialności, w szczególności poprzez wstąpienie do toczącego się postępowania. Wykorzystanie Zdjęć, o którym mowa w niniejszym punkcie podlega wszelkim ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie podmiotów uprawnionych, terytorium, pól eksploatacji i okresu licencji.

2.20 Strony ustalają, że każdorazowe rozszerzenie licencji o nowe pola eksploatacji oraz zakres, cel i sposób wykorzystania Zdjęć wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, na piśmie pod rygorem nieważności i dokonania stosownej opłaty, zgodnie z cennikiem obowiązującym u Indigo Images.

3. Okres licencji

3.1. Licencja zostaje udzielona wyłącznie na okres …. Licencja zostaje udzielona wyłącznie na terytorium …. Wszelkie rozszerzenia licencji na nowe terytoria eksploatacji lub kolejne okresy obowiązywania wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, na piśmie pod rygorem nieważności i dokonania stosownej opłaty, zgodnie z cennikiem obowiązującym u Indigo Images.

3.2.Niniejsza Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia pisemnego zamówienia drogą mailowa lub pocztową przez osobę reprezentującą Licencjobiorcę.

3.3.W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia, Indigo Images jest uprawniony do naliczenia odsetek umownych. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym, który stanowi brak zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia, w terminie 14 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze wraz z ewentualnymi odsetkami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

3.4. Skutek Umowy w postaci udzielenia licencji następuje w przypadku łącznego zaistnienia warunku określonego w pkt 3.2 powyżej oraz uiszczenia należności na zasadach i w terminach określonych w pkt 3.3 powyżej, w terminie ziszczenia się warunku późniejszego.

3.5. Indigo Images może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub Ogólnych Warunków Umów Licencyjnych przez Licencjobiorcę, lub naruszenia warunków licencji przez klienta Licencjobiorcy, lub wszczęcia postępowania upadłościowego bądź układowego w stosunku do Licencjobiorcy. Rozwiązanie jest skuteczne z chwilą doręczenia Licencjobiorcy pisemnego oświadczenia Indigo Images o wypowiedzeniu Umowy.

3.6. Indigo Images zastrzega sobie prawo do zmiany lub ograniczenia zakresu licencji, w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do Zdjęć. W takim przypadku Licencjobiorca będzie uprawniony do zwrotu części uiszczonego Licencjodawcy wynagrodzenia proporcjonalnie do zakresu zmniejszenia świadczenia. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Licencjobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że Licencjobiorca będzie uprawniony do zwrotu wyłącznie …% opłaty licencyjnej.

3.7. Zaniechanie korzystania ze zdjęć nie uprawnia Licencjobiorcy do rozwiązania niniejszej Umowy.

3.8 Wszelkie oświadczenia o zmianie lub rozwiązaniu niniejszej Umowy muszą być składane na piśmie pod rygorem nieważności.

3.9. Zasady, o których mowa w niniejszym punkcie 3 stosuje się odpowiednio w przypadku rozszerzenia zakresu udzielonej licencji.

4. Wynagrodzenie i warunki płatności

4.1.Wynagrodzenie Indigo Images za udzielenie licencji na korzystanie ze Zdjęć zgodnie z udzieloną licencją Strony określają na kwotę … (słownie: …), zgodnie z aktualnym cennikiem Indigo Images. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Indigo Images w Bank Millennium S.A. o numerze: PL57 1160 2202 0000 0001 2887 0486 w terminie wskazanym na fakturze lub za zaliczeniem pocztowym.

4.2.Licencjobiorca zapłaci odsetki umowne w wysokości 0,5 % kwoty brutto wynagrodzenia wskazanej na fakturze za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

4.3. Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów powstałych wskutek nie uiszczenia przez Licencjobiorcę kwoty wynagrodzenia w terminie określonym na fakturze, a w szczególności: poniesionych przez Indigo Images kosztów windykacji wynagrodzenia, odsetek i kar umownych, kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

4.4. Kwota wynagrodzenia nie podlega zwrotowi w przypadku zaniechania korzystania ze zdjęć przez Licencjobiorcę.

4.5.Zasady, o których mowa w niniejszym punkcie 4 stosuje się odpowiednio w przypadku rozszerzenia zakresu udzielonej licencji.

5. Odpowiedzialność i kary umowne

5.1. Strony ustalają, że Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia niniejszej Umowy, Ogólnych Warunków Umów Licencyjnych, warunków licencji oraz chronionych praw osób trzecich.

5.2.W przypadku skierowania przeciwko Licencjodawcy jakiegokolwiek roszczenia przez osobę trzecią w związku z dokonaniem przez Licencjobiorcę naruszeń, o których mowa w pkt 5.1 powyżej, zwolni on od odpowiedzialności Licencjodawcę, w szczególności poprzez zaspokojenie słusznego roszczenia lub wstąpienie do toczącego się postępowania oraz wynagrodzi Licencjodawcy wszelkie poniesione koszty oraz poniesione szkody.

5.3.W przypadku dokonania przez Licencjobiorcę jakichkolwiek naruszeń, o których mowa w pkt 5.1. powyżej, Licencjodawca ma prawo obciążyć Licencjobiorcę karą umowną w wysokości 200% kwoty brutto wskazanej na fakturze, jednak nie mniej niż 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz odsetki w wysokości 0,5% kwoty brutto faktury za każdy dzień opóźnienia w zapłacie., niezależnie od uprawnienia do rozwiązania niniejszej Umowy na piśmie pod rygorem nieważności ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Licencjobiorca nie jest uprawniony do zwrotu opłaty licencyjnej, ani innych należności uiszczonych na podstawie niniejszej Umowy. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

5.4.Kary umowne podlegają sumowaniu za każde z naruszeń.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, mają zastosowanie Ogólne Warunki Umów Licencyjnych.

6.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania niniejszej Umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwe sądy w Warszawie.

6.3. Strony zobowiązują się do utrzymania w poufności informacji dotyczących przedmiotowych Zdjęć oraz warunków Umowy. Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji dotyczących Zdjęć oraz warunków Umowy, których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji. Indigo Images zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących faktu zawarcia Umowy, z wyłączeniem jej postanowień szczególnych, w zakresie wykorzystania tej okoliczności w materiałach marketingowych oraz referencji i potwierdzenia posiadanych kompetencji.

6.4. Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych, poinformowania Indigo Images w formie pisemnej pod rygorem nieważności o wszystkich przypadkach zgłoszenia wobec Licencjobiorcy roszczeń przez jakiekolwiek podmioty bądź osoby trzecie, mających związek z korzystaniem ze Zdjęć przez Licencjobiorcę, pod rygorem zwolnienia Indigo Images od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Informacja taka powinna zawierać krótki opis zgłoszonych roszczeń.

6.5. Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Indigo Images w formie pisemnej pod rygorem nieważności o wszystkich przypadkach stwierdzonych naruszeń autorskich praw osobistych lub majątkowych do Zdjęć przez jakiekolwiek podmioty bądź osoby trzecie, pod rygorem zwolnienia Indigo Images od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Informacja taka powinna zawierać krótki opis stwierdzonych naruszeń.

6.6. Strony zobowiązane są do informowania o każdej zmianie swojego adresu. W przypadku braku zadośćuczynienia powyższemu zobowiązaniu, pismo wysłane pod ostatni znany adres Strony uznaje się za doręczone skutecznie.

6.7. W przypadku stwierdzenia nieważności, bezskuteczności lub niezgodności z prawem któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie oraz skuteczność pozostałych jej postanowień. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym i skutecznym, najbardziej odpowiadającym intencjom Stron, chyba, że jest możliwość zastąpienia tego postanowienia odpowiednią regulacją Ogólnych Warunków Umów Licencyjnych.

6.8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.9. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Podpisując niniejszą Umowę, Strony oświadczają, że zgadzają się na jej treść i nie wnoszą do niej zastrzeżeń oraz, że przyjmują do wykonania prawa i obowiązki nią określone.

UMOWA LICENCYJNA

Na wykorzystanie zdjęć typu Royalty Free

1. Postanowienia ogólne

1.1. Indigo Images oświadcza, że zdjęcia Royalty Free, zwane dalej w zależności od kontekstu „Zdjęciami” lub „Zdjęciem” są utworami w rozumieniu prawa autorskiego.

1.2. Indigo Images oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji na korzystanie ze Zdjęć określonych w niniejszej Umowie w zakresie koniecznym do realizacji Umowy oraz, że korzystanie ze Zdjęć w zakresie określonym Umową nie narusza praw autorskich twórców.

1.3 Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Licencjobiorcy licencji na Zdjęcia na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie.

2. Zakres licencji

2.1. Indigo Images udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie ze zdjęć w sposób niewyłączny, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką poligraficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową;
b) rozpowszechnianie zdjęć za pomocą sporządzonych przez Licencjobiorcę egzemplarzy, w szczególności poprzez wprowadzenie tychże egzemplarzy do obrotu, ich użyczenie i najem;
c) rozpowszechnianie zdjęć bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności poprzez nadanie satelitarne, naziemne i kablowe, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie utworu w sieciach informatycznych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2.2. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania ze zdjęć w zakresie pól eksploatacji, wymienionych w punkcie poprzedzającym, wyłącznie w projektach wizualnych tworzonych na potrzeby własne lub na zlecenie podmiotów trzecich w ramach prowadzonej przez Licencjobiorcę działalności gospodarczej, w szczególności wykonywania projektów wizualnych służących reklamie, promocji i innym formom marketingu określonych produktów lub usług, albo popierania określonych spraw lub idei.

2.3. Licencja, udzielona stosownie do postanowienia punktu 2.1., nie obejmuje samodzielnej eksploatacji zdjęć, poza projektami wizualnymi, o których mowa w punkcie 2.2. lub w oderwaniu od prowadzenia reklamy, promocji i innych form marketingu określonych produktów lub usług, albo popierania określonych spraw lub idei.

2.4. Licencjobiorca może upoważnić do korzystania z projektów wizualnych zawierających zdjęcia podmioty trzecie, na zlecenie których owe projekty wizualne zostały stworzone w ramach prowadzonej przez Licencjobiorcę działalności gospodarczej. Udostępnianie projektów wizualnych takim osobom trzecim nie może jednak następować w sposób, który umożliwiłby osobie trzeciej dostęp lub pozyskanie zdjęć jako samodzielnych plików.

2.5. Z zastrzeżeniem postanowień punktu poprzedzającego Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji lub przenoszenia na osobę trzecią uzyskanej licencji.

2.6. Licencjobiorca uprawniony jest do dokonywania i korzystania z opracowań zdjęć w zakresie niezbędnym dla realizacji projektów wizualnych, o których mowa w punktach poprzedzających, w szczególności polegających na zestawieniu zdjęć z wizerunkiem produktu, usługi, znakiem towarowym lub innym oznaczeniem indywidualizującym, hasłem promocyjnym lub reklamowym, a także poprzez zmianę rozmiaru, kadrowanie, korekty kolorystyczne i drobne retusze.

2.7. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek opracowań lub zestawiania zdjęć z jakimkolwiek produktem, usługą, ideą, sprawą lub treścią, które:

a) zawierają treści obsceniczne lub wulgarne;
b) nawołują do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;
c) propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;
d) godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich, w tym osób przedstawionych na zdjęciach (modeli);
e) naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń indywidualizujących oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
f) promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych.

2.8. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek opracowań lub zestawiania zdjęć z jakimkolwiek produktem, usługą, ideą, sprawą lub treścią, które nawiązują do następujących zakresów tematycznych: antykoncepcja, seks, przemoc, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, choroby stanowiące poważne zagrożenie życia (w szczególności: rak, AIDS), narkomania, hazard, broń, alkohol, wyroby tytoniowe, bez uzyskania odrębnego pisemnego zezwolenia Indigo Images.

2.9. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek opracowań lub zestawiania zdjęć z jakimkolwiek produktem, usługą ideą, sprawą lub treścią, które prowadziłoby do naruszenia osobistego prawa do integralności zdjęć, w szczególności poprzez ich zniekształcenie, ośmieszenie, parodię.

2.10. Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania ze zdjęć w sposób, który prowadziłby do naruszenia praw osobistych osób przedstawionych na zdjęciach (modeli), w tym ich zniekształcenia, poniżenia, ośmieszenia, narażenia na utratę czci lub dobrego imienia.

2.11. Licencjobiorca nie jest uprawniony do wykorzystania zdjęć w charakterze lub jako części składowych znaku towarowego, handlowego, logo lub innego oznaczenia indywidualizującego produkt, usługę, działalność lub firmę licencjobiorcy lub osoby trzeciej.

2.12. Jeżeli zdjęcia umieszczane są w formie zapisu cyfrowego w publicznie dostępnych sieciach informatycznych (w tym w Internecie) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, Licencjobiorca zobowiązany jest do zachowania następujących lub gorszych parametrów technicznych: rozdzielczość 72 dpi lub niższa, maksymalne wymiary w pikselach 800×600 lub mniejsze.

2.13. Licencjobiorca uprawniony jest do dokonywania czasowego zwielokrotniania zdjęć, w szczególności wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci masowej, sieci komputerowej lub komputerowych nośnikach danych, na nie więcej niż pięciu stanowiskach komputerowych w obrębie jednego przedsiębiorstwa lub organizacji. Eksploatacja zdjęć na większej liczbie stanowisk komputerowych wymaga zgody Indigo Images udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Indigo Images może uzależnić udzielenie zgody od wniesienia dodatkowej opłaty licencyjnej.

2.14. Licencjobiorca jest upoważniony do korzystania ze zdjęć jedynie w sposób i w zakresie sprecyzowanym umową licencyjną. Ponadto Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie autorskie prawa majątkowe pozostają przy twórcach zdjęć lub podmiotach przez nich uprawnionych. Licencjobiorca nie nabywa zatem praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych lecz jedynie prawo do korzystania ze zdjęć w zakresie sprecyzowanym umową licencyjną. Indigo Images informuje, że przekroczenie zakresu udzielonej licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych i wiązać się może z odpowiedzialnością cywilną lub karną.

2.15. Indigo Images informuje, że udzielona licencja odnosi się do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęć. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania prezentowanych na zdjęciach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności: utworów plastycznych, nazw, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, projektów architektonicznych, etc., spoczywa na Licencjobiorcy.

2.16. Na Licencjobiorcy ciąży obowiązek zabezpieczenia praw osób, których wizerunek został wykorzystany w zdjęciach (tzw. Model Release), chyba, że prawa te zostały już zabezpieczone przez Indigo Images. Na pisemne zapytanie Indigo Images ujawni stan prawny w tym zakresie co do każdego zdjęcia.

2.17. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania ze zdjęć w sposób nie naruszający dobrych obyczajów. Zdjęcia mogą być wykorzystywane jedynie w sposób nie naruszający praw osobistych osób trzecich. W szczególności zabronione jest wykorzystanie zdjęć mogące prowadzić do poniżenia osób widocznych na zdjęciach. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia ich dóbr osobistych Licencjobiorca jest zobowiązany do wypłaty wszelkich roszczeń majątkowych wynikających z ewentualnej ugody lub wyroku sądowego na rzecz tych osób.

2.18. Indigo Images nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczonych przez Licencjobiorcę tekstów lub opisów do zdjęć.

2.19. W przypadku wykorzystania zdjęcia w publikacjach prasowych, książkach oraz komercyjnych (przeznaczonych do odsprzedaży) pocztówkach i kalendarzach, Licencjobiorca zobowiązuje się do sygnowania publikowanych zdjęć w następujący sposób: Indigo Images. Zbiorcze wykazy opublikowanych zdjęć są wystarczające jedynie, gdy na ich podstawie można bez wątpienia określić twórcę każdego zdjęcia. Licencjobiorca przyjmuje niniejszym na siebie obowiązek wypłaty wszelkich roszczeń majątkowych wynikających z ewentualnej ugody lub wyroku sądowego w przypadku zgłoszenia roszczeń przez twórców przedmiotowych zdjęć z tytułu zaniechania powyższego zobowiązania.

3. Okres licencji

3.1. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

3.2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia pisemnego zamówienia drogą mailowa lub pocztową przez osobę reprezentującą Licencjobiorcę.

3.3. W przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia, Indigo Images jest uprawniony do naliczenia odsetek umownych. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym, który stanowi brak zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia, w terminie 14 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze wraz z ewentualnymi odsetkami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

3.4. Skutek Umowy w postaci udzielenia licencji następuje w przypadku łącznego zaistnienia warunku określonego w pkt 3.2 powyżej oraz uiszczenia należności na zasadach i w terminach określonych w pkt 3.3 powyżej, w terminie ziszczenia się warunku późniejszego.

3.5. Indigo Images może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy lub Ogólnych Warunków Umów Licencyjnych przez Licencjobiorcę, lub naruszenia warunków licencji przez klienta Licencjobiorcy, lub wszczęcia postępowania upadłościowego bądź układowego w stosunku do Licencjobiorcy. Rozwiązanie jest skuteczne z chwilą doręczenia Licencjobiorcy pisemnego oświadczenia Indigo Images o wypowiedzeniu Umowy.

3.6. Zaniechanie korzystania ze zdjęć nie uprawnia Licencjobiorcy do rozwiązania niniejszej Umowy.

3.7 Wszelkie oświadczenia o zmianie lub rozwiązaniu niniejszej Umowy muszą być składane na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Wynagrodzenie i warunki płatności

4.1. Wynagrodzenie Indigo Images za udzielenie licencji na korzystanie ze Zdjęć zgodnie z udzieloną licencją Strony określają na kwotę … (słownie: …), zgodnie z aktualnym cennikiem Indigo Images. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Indigo Images w Bank Millennium S.A. o numerze: PL57 1160 2202 0000 0001 2887 0486 w terminie wskazanym na fakturze lub za zaliczeniem pocztowym.

4.2. Licencjobiorca zapłaci odsetki umowne w wysokości 0,5 % kwoty brutto wynagrodzenia wskazanej na fakturze za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

4.3. Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów powstałych wskutek nie uiszczenia przez Licencjobiorcę kwoty wynagrodzenia w terminie określonym na fakturze, a w szczególności: poniesionych przez Indigo Images kosztów windykacji wynagrodzenia, odsetek i kar umownych, kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

4.4. Kwota wynagrodzenia nie podlega zwrotowi w przypadku zaniechania korzystania ze zdjęć przez Licencjobiorcę.

5. Odpowiedzialność i kary umowne

5.1. Strony ustalają, że Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia niniejszej Umowy, Ogólnych Warunków Umów Licencyjnych, warunków licencji oraz chronionych praw osób trzecich.

5.2. W przypadku skierowania przeciwko Licencjodawcy jakiegokolwiek roszczenia przez osobę trzecią w związku z dokonaniem przez Licencjobiorcę naruszeń, o których mowa w pkt 5.1 powyżej, zwolni on od odpowiedzialności Licencjodawcę, w szczególności poprzez zaspokojenie słusznego roszczenia lub wstąpienie do toczącego się postępowania oraz wynagrodzi Licencjodawcy wszelkie poniesione koszty oraz poniesione szkody.

5.3. W przypadku dokonania przez Licencjobiorcę jakichkolwiek naruszeń, o których mowa w pkt 5.1. powyżej, Licencjodawca ma prawo obciążyć Licencjobiorcę karą umowną w wysokości 200% kwoty brutto wskazanej na fakturze, jednak nie mniej niż 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz odsetki w wysokości 0,5% kwoty brutto faktury za każdy dzień opóźnienia w zapłacie., niezależnie od uprawnienia do rozwiązania niniejszej Umowy na piśmie pod rygorem nieważności ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Licencjobiorca nie jest uprawniony do zwrotu opłaty licencyjnej, ani innych należności uiszczonych na podstawie niniejszej Umowy. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

5.4. Kary umowne podlegają sumowaniu za każde z naruszeń.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, mają zastosowanie Ogólne Warunki Umów Licencyjnych.

6.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania niniejszej Umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez rzeczowo właściwe sądy w Warszawie.

6.3. Strony zobowiązują się do utrzymania w poufności informacji dotyczących przedmiotowych Zdjęć oraz warunków Umowy. Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji dotyczących Zdjęć oraz warunków Umowy, których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji. Indigo Images zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących faktu zawarcia Umowy, z wyłączeniem jej postanowień szczególnych, w zakresie wykorzystania tej okoliczności w materiałach marketingowych oraz referencji i potwierdzenia posiadanych kompetencji.

6.4. Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych, poinformowania Indigo Images w formie pisemnej pod rygorem nieważności o wszystkich przypadkach zgłoszenia wobec Licencjobiorcy roszczeń przez jakiekolwiek podmioty bądź osoby trzecie, mających związek z korzystaniem ze Zdjęć przez Licencjobiorcę, pod rygorem zwolnienia Indigo Images od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Informacja taka powinna zawierać krótki opis zgłoszonych roszczeń.

6.5. Licencjobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Indigo Images w formie pisemnej pod rygorem nieważności o wszystkich przypadkach stwierdzonych naruszeń autorskich praw osobistych lub majątkowych do Zdjęć przez jakiekolwiek podmioty bądź osoby trzecie, pod rygorem zwolnienia Indigo Images od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Informacja taka powinna zawierać krótki opis stwierdzonych naruszeń.

6.6. Strony zobowiązane są do informowania o każdej zmianie swojego adresu. W przypadku braku zadośćuczynienia powyższemu zobowiązaniu, pismo wysłane pod ostatni znany adres Strony uznaje się za doręczone skutecznie.

6.7. W przypadku stwierdzenia nieważności, bezskuteczności lub niezgodności z prawem któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie oraz skuteczność pozostałych jej postanowień. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia ważnym i skutecznym, najbardziej odpowiadającym intencjom Stron, chyba, że jest możliwość zastąpienia tego postanowienia odpowiednią regulacją Ogólnych Warunków Umów Licencyjnych.

6.8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.9. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Podpisując niniejszą Umowę, Strony oświadczają, że zgadzają się na jej treść i nie wnoszą do niej zastrzeżeń oraz, że przyjmują do wykonania prawa i obowiązki nią określone.