POLITYKA PRYWATNOŚCI

Indigo Images szanuje Państwa bezpieczeństwo i prawo do ochrony danych osobowych. Poniżej znajdują się informacje na temat zasad obowiązujących w naszej firmie.

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych osobowych. Stosujemy rygorystyczne procedury bezpieczeństwa w odniesieniu do przechowywania, użytkowania i ujawniania tychże danych osobowych.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (Klientów) w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez serwis www.indigoimages.pl
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Indigo Images Sp. z o.o., ul. Złota 61/208; 00-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: KRS 0000320692, NIP 5222906465, REGON 141676290, adres poczty elektronicznej: office@indigoimages.pl – zwaną dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi -ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym są:
• PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, WWW: www.paypal.com
• Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) – 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1 213 116 777,00 złotych.
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
• poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
• poprzez gromadzenie plików “cookies”.
7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.indigoimages.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji -nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

II. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

Drogi Użytkowniku, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujemy Ci w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO.

Prosimy o ich przeczytanie. Jeżeli po lekturze pojawią się jakiekolwiek pytania – skontaktuj się z nami. Dane osobowe, to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania ze sklepu internetowego Indigo Images (www.indigoimages.pl) są to w szczególności dane, które podajesz zakładając konto na stronie www.indigoimages.pl, zapisując się na newsletter czy składając zamówienie. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies.
Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności:
a. wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera,
b. wyrażenia przez Ciebie zgody na usługę przechowywania („zapamiętania”) danych na koncie klienta w serwisie www.indigoimages.pl
c. założenia przez Ciebie konta klienta na stronie www.indigoimages.pl
d. dokonywanie przez Ciebie transakcji.

Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami
i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania.
1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Indigo Images Sp. z o.o., ul. Złota 61/208; 00-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: KRS 0000320692, NIP 5222906465, REGON 141676290
2. Możesz skontaktować się z nami poprzez wiadomość e-mail na adres: office@indigoimages.pl
3. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszego portalu Indigo Images są:
a. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera lub prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym);
b. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
c. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
d. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. zgoda na podejmowanie wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji w celu przyznawania Ci spersonalizowanych rabatów).
4. Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
a. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. założenia i prowadzenia konta klienta w serwisie www.indigoimages.pl (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d. wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e. wykonania bezpłatnej usługi przechowywania („zapamiętania”) danych w ramach konta klienta (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
f. reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
h. marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
i. dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
j. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
k. archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
5. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów,co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
a. operatorzy systemów informatycznych,
b. operatorzy systemów płatności,
c. operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
d. firmy logistyczne,
e. firmy kurierskie i poczta polska,
f. zewnętrzni dostawcy produktów,
g. operatorzy płatności,
h. kancelarie prawne,
i. firmy księgowe i audytorskie.
6. Zgromadzone przez nas pliki cookies są przetwarzane w celu ułatwienia Ci realizacji zamówienia (zapamiętują w serwisie dane o zalogowanym użytkowniku, zawartości koszyka), prowadzenia statystyk odwiedzin oraz mierzenia efektywności naszych kampanii reklamowych)
7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługa newslettera lub przechowywania danych, zakończenia realizacji zamówienia, usunięcie przez Ciebie konta klienta, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a. dostępu do Twoich danych osobowych,
b. aktualizacji Twoich danych osobowych,
c. usunięcia Twoich danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. przenoszenia Twoich danych osobowych,
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Z praw wskazanych w pkt.13 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: office@indigoimages.pl
11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 11 można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: office@indigoimages.pl albo pisemnie na adres Administratora.
12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Cookies

Podczas rejestracji na stronie www.indigoimages.pl na dysku twardym komputera należącym do użytkownika umieszczony zostaje niewielki plik tekstowy. Cookies wykorzystywane są głównie do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer i oferują wiele udogodnień. Większość przeglądarek pozwala wyłączyć cookies, jeśli jednak użytkownik wybierze tę opcję strony mogą wyświetlać się niepoprawnie. Można wykasować cookies po każdej sesji, przeglądarka powinna zawierać instrukcje jak to zrobić.