WARUNKI WSPÓŁPRACY

Ogólne Warunki korzystania z Materiałów Wizualnych pochodzących z Indigo Images Sp. z o.o.

Indigo Images Sp. z o.o.

00-819 Warszawa

ul. Złota 61/208

Regon: 141676290

NIP: PL522-290-64-65

KRS: 0000320692

zwany dalej „Licencjodawcą

 

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z Materiałów Wizualnych Indigo Images sp. z o.o. („OWU“) stanowią intergalną część porozumienia o mocy prawnej pomiędzy nabywcą licencji („Licencjobiorcą”), a Indigo Images Sp. z o.o. („Licencjodawcą”). Za równoznaczne z akceptacją przez Licencjobiorcę wszystkich zawartych w niniejszym dokumencie warunków licencji uznaje się dokonanie przez Licencjobiorcę lub upoważnionych przez niego osób przynajmniej jednej z następujących czynności faktycznych bądź prawnych: złożenie u Licencjobiorcy pisemnego zamówienia na licencję, jakiekolwiek wykorzystanie/ reprodukcja Materiałów Wizualnych, przyjęcie dokumentu Licencji i/lub Faktury dotyczącej opłaty licencyjnej (poprzez podpisanie i zwrot do Licencjodawcy i/lub opłacenie i/lub wprowadzenie do swojej ewidencji księgowo-finansowej) bądź zaakceptowanie warunków OWU w inny wyraźny sposób.

Niniejsze OWU dotyczą wszelkich materiałów pochodzących z oferty Licencjodawcy a dostarczonych bądź uzyskanych przez Licencjobiorcę w dowolny sposób i w dowolnej formie: w formie elektronicznej, cyfrowej lub analogowej.

1. Definicje

W niniejszym OWU mają zastosowanie następujące definicje:

a) „Umowa Licencyjna” i/lub „Licencja” oznaczają dokument umowy licencyjnej, której treść i warunki określone i zdefiniowane są wszystkimi zawartymi tutaj postanowieniami ogólnymi oraz warunkami i informacjami szczegółowymi zawartymi w dokumencie Umowy Licencyjnej zawartej pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą i określającej: przedmiot Licencji, obszary wykorzystania Materiałów Licencjonowanych, (pole eksploatacji), ewentualne ograniczenia (jeśli występują) Licencji oraz odpowiednią cenę Licencji (opłatę licencyjną) za korzystanie z Materiałów Wizualnych i ewentualnie inne warunki Licencji. Niniejsze Ogólne Warunki Licencji są uzupełnieniem Licencji i razem z nią stanowią całość porozumienia pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą odnośnie wykorzystania Materiałów Licencjonowanych. W przypadku odmiennego uregulowania Umowy Licencyjnej i OWU, pierwszeństwo przyznaje się Umowie Licencyjnej.

b) „Licencjonowane Materiały Wizualne“, „Materiały Licencjonowane”, „Materiały Wizualne” lub „Materiały” oznaczają wszelkie obrazy nieruchome (a w tym: fotografie, rysunki, grafiki, kompozycje komputerowe), obrazy ruchome, materiały filmowe i video, materiały animowane, odwzorowania wizualne wytworzone optycznie, elektronicznie, cyfrowo lub w inny sposób, w tym przy pomocy negatywów, klisz, odbitek, wydruków, oryginalnych plików cyfrowych lub ich reprodukcji, lub jakichkolwiek innych produktów/dzieł chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem lub prawem własności intelektualnej – należące do Licencjodawcy i/lub pochodzące ze zbiorów Licencjodawcy i/lub reprezentowane lub będące w ofercie Licencjodawcy, będące przedmiotem Licencji wydawanej przez Licencjodawcę na warunkach zawartych w niniejszym OWU i Umowie Licencyjnej. Materiały Licencyjne dzielą się na Materiały Royaltee Free (opłata licencyjna uzależniona jest od rozmiaru Materiału) oraz Materiały Raised Material (opłata licencyjna uzależniona jest od pól eksploatacji, terytorium, czasu udzielenia licencji, itp.).

c) „Faktura“ oznacza wystawioną przez Licencjodawcę fakturę dotyczącą udzielonej Licencji i odpowiadającej jej opłaty licencyjnej za wykorzystanie Materiałów Licencjonowanych. Terminowa zapłata Faktury (opłaty licencyjnej) jest warunkiem skuteczności udzielenia Licencji. Opłata licencyjna jest wyliczana w opraciu o cennik obowiązujący u Licencjodawcy oraz szczególne warunki odnoszące się do konkretnego Materiału Licencjonowanego.

d) „Reprodukcja“ i „Reprodukowanie“ oznaczają wszelkie formy wykorzystania Materiałów, a w szczególności ich: kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania lub publikowania w całości lub części, czy to poprzez drukowanie, fotografię, fotokopie, projekcję (z udziałem publiczności lub bez), projekt wewnętrzny (layout), prezentację, wykorzystanie w procesie produkcji, środki elektroniczne, cyfrowe i mechaniczne, użycie jako punktu odniesienia przez artystę (np. przerysowanie, skopiowanie/odwzorowanie kompozycji przy pomocy podobnej lub innej techniki itp.) lub bezpośrednio w jego pracy, czy też w jakikolwiek inny sposób. Reprodukowanie obejmuje również zniekształcenie lub manipulowanie całością lub częścią Materiałów Licencjonowanych (np. przy pomocy komputera, elektronicznie, cyfrowo, przez artystę lub w jakikolwiek inny sposób) nawet, jeśli końcowa postać Materiałów zostanie uznana za różniącą się od oryginału. Reprodukowanie obejmuje również upowszechnianie całości lub części/fragmentów dowolnych Materiałów Licencjonowanych poprzez telewizję, telewizję kablową, sieci telekomunikacyjne lub Internet.

e) „Produkty Końcowe” oznaczają jakiekolwiek ostateczne produkty bądź projekty zawierające Materiały Licencjonowane i wyprodukowane przez Licencjobiorcę w związku z Umową Licencyjną i w jej granicach, w tym, ale nie ograniczając do, materiały wykorzystane w czasopismach, książkach, filmach fabularnych, produkcjach telewizyjnych, reklamach telewizyjnych i drukowanych.

f) „Użytkownik Ostateczny” oznacza (wskazany na dokumencie Licencji) podmiot uprawniony do posługiwania się Produktami Końcowymi – jako podmiot, który oficjalnie sygnuje/firmuje Produkt Końcowy i dla którego/ na którego zlecenie wykonał je Licencjobiorca. Jeśli w dokumencie Licencji nie określono odrębnie Użytkownika Ostatecznego, uznaje się, iż jest nim Licencjobiorca, chyba, że co innego zostało wprost wyrażone w dokumencie Licencji. Użytkownik Ostateczny nie jest uprawniony do korzystania z Materiałów Licencyjnych samodzielnie, w oderwaniu od Produktu Końcowego, w tym w szczególności poprzez ich dlasze lub wtórne wykorzystanie.

2. Przyznanie Praw i Ograniczenia

a) O ile nie stwierdzono inaczej w dokumencie Licencji, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznego, jednorazowego, nie dającego prawa sublicencjonowania i nie podlegającego przeniesieniu prawa do korzystania i Reprodukowania Materiałów Licencjonowanych określonych w dokumencie Licencji – w wymiarze , w sposób, na polu eksploatacji i w okresie Licencji wyraźnie określonymi w dokumencie Licencji. Licencjodawca przyznaje również Licencjobiorcy prawo do zlecania Reprodukowania Materiałów Licencjonowanych swoim podwykonawcom, tylko i wyłącznie w wymiarze określonym w niniejszym OWU i Umowie Licencyjnej i pod warunkiem, że ci podwykonawcy zgodzą się przestrzegać ograniczeń niniejszych OWU i Umowy Licencyjnej. Powierzenie Reprodukowania podwykonawcą nie uprawnia podwykonawcy do jakiegokolwiek wykorzystania lub skorzystania z Materiałów Licencyjnych.

b) Licencjobiorca nabywa skuteczną Licencję do korzystania z Materiałów Wizualnych z chwilą spełnienia, łącznie, następujących warunków: zapłacenie całej kwoty opłaty licencyjnej, dostarczenie do Licencjodawcy kopii Licencji (Umowy Licencyjnej) podpisanej przez osobę uprawnioną po stronie Licencjobiorcy do reprezentowania Go i zaciągania zobowiązań w Jego imieniu.

c) Wykorzystanie Materiałów Licencjonowanych jest ograniczone przez sposób ich wykorzystania, środki przekazu, okres czasu, przebieg drukowania, miejsce i wielkość reprodukcji/ekspozycji, obszar geograficzny i inne warunki określone w dokumencie Licencji. Warunki i zakres Licencji nie mogą być modyfikowane bez wyraźnej pisemnej zgody Licencjodawcy po uprzednim ustaleniu waunków modyfikacji ze Zleceniodawcą, zaś wszelkie próby zmiany Umowy Licencyjnej bez takiej zgody lub próby odstępstw od warunków niniejszej Licencji zwalniają Licencjodawcę z wszelkich zobowiązań odszkodowawczych i gwarancyjnych. Wysokość opłat za korzystanie z Materiałów Licencjonowanych przez Licencjobiorcę zależy od charakteru przyznanych praw. Prawa i środki zaradcze przyznane Licencjodawcy w niniejszym OWU należy traktować jako dodatkowe, a nie obowiązujące zamiast praw i środków należnych Licencjodawcy na mocy prawa.

d) Licencjodawca nie przyznaje żadnych praw ani gwarancji odnośnie wykorzystania nazw i znaków towarowych i handlowych, logo, opakowań, zastrzeżonych i niezastrzeżonych oraz chronionych prawem autorskim prac i projektów artystycznych i architektonicznych oraz wizerunków osób, żyjących lub nieżyjących, występujących/przedstawionych w którymkolwiek z Materiałów Licencjonowanych, zaś do Licencjobiorcy należy upewnienie się, że uzyskane zostały wszelkie prawa i pozwolenia niezbędne do Reprodukowania wyżej wymienionych. Korzystanie z lub Reprodukowanie przez Licencjobiorcę wyżej wymienionych w oderwaniu od Materiału Wizualnego jest zakazane.

e) Wykorzystanie Materiałów Licencjonowanych w sposób nie określony wyraźnie Umową Licencyjną i OWU lub w sposób wykraczający w jakikolwiek sposób poza dozwolony zakres wykorzystania stanowić będzie pogwałcenie chornionych praw Licencjodawcy lub strony trzeciej i będzie prowadzić do pociągnięcia Licencjobiorcy do odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania Materiałów w taki sposób, w tym za szkody powstałe w wyniku skarg o pogwałcenie praw własności intelektualnej lub materialnej ze strony Licencjodawcy lub strony trzeciej.

f) Jeśli jakikolwiek Materiał Licencjonowany przedstawiający osobę wykorzystany jest w sposób sugerujący reklamowanie, korzystanie, lub związek z produktem lub usługą ze strony tego modela/-ki, lub w sposób sugerujący niepochlebny, uwłaczający, ośmieszający lub kontrowersyjny temat/kontekst, Licencjobiorca w bezpośrednim sąsiedztwie Materiałów powinien wydrukować/zamieścić oświadczenie podkreślające, iż osoba ta jest modelem i występuje jedynie w celach ilustracyjnych. Fakt przyznania przez Licencjodawcę praw dotyczących wykorzystania Materiałów Licencjonowanych wraz z produktem lub w/na nim, nie daje Licencjobiorcy prawa do wykorzystania tych Materiałów w jakikolwiek sposób, pośrednio lub bezpośrednio (jak np. w ilustracjach lub wizerunkach tego produktu) do reklamowania tego produktu, chyba że takie prawo zostało również odrębnie przyznane.

g) Licencjobiorca ma obowiązek sprawdzić, czy otrzymane Materiały Licencjonowane są wolne od usterek i defektów (czy to w formie cyfrowej, czy w jakiejkolwiek innej) technicznych lub merytorycznych przed wysłaniem tych Materiałów do reprodukcji. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody ani straty poniesione przez Licencjobiorcę lub strony trzecie, bezpośrednio lub pośrednio, powstałe w wyniku rzeczywistych lub domniemanych usterek Materiałów Licencjonowanych., ich opisów merytorycznych, podpisów oraz w trakcie reprodukowania.

h) Licencjodawca nie gwarantuje poprawności, dokładności lub trafności informacji towarzyszących Materiałom Wizualnym (opisy merytoryczne i podobne). Jeśli informacje takie mają znaczenie przy wyborze Materiałów Wizualnych poprzedzającym nabycie Licencji, Licencjobiorca powinien we własnym zakresie sprawdzić ich poprawność.

i) Wykorzystanie bez zgody modeli Materiałów Licencjonowanych do celów pornograficznych, zniesławiających lub poniżających kogokolwiek lub w inny sposób niezgodnych z prawem jest kategorycznie zabronione, bezpośrednio, w kontekście danej sprawy/wykorzystania, lub także pośrednio w zestawieniu z nią.

j) O ile nie stwierdzono inaczej w treści przyznanej Licencji, każdy Materiał Licencjonowany wykorzystany do celów redakcyjnych (za takie uważa się w niniejszej Umowie każde wykorzystanie Materiałów Licencjonowanych o charakterze innym niż promocyjne lub reklamowe) musi być opatrzony następującym podpisem (oznaczenie copyright): „Nazwisko Fotografa i/lub Nazwa Kolekcji/Indigo Images”. Wszystkie materiały filmowe i video wykorzystane w: filmie, programie telewizyjnym lub produkcji telewizji kablowej lub cyfrowej muszą być opatrzone napisem na ekranie, o wielkości równej innym napisom, o treści: „Materiały dostarczone przez: Nazwa Archiwum/Indigo Images.” (wg informacji zawartych na dokumencie Licencji) lub w inny sposób zaakceptowany przez Licencjodawcę. Brak odpowiedniego oznaczenia copyright skutkować może naliczeniem przez Licencjodawcę bezspornej kar w wysokości do 100% odpowiedniej opłaty licencyjnej.

k) W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków oraz zasad Licencji lub postanowień i zasad niniejszego OWU, ponosi on pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody ogólne, specyficzne, bezpośrednie, pośrednie, zamierzone, przypadkowe, utratę zysku lub wszelkie inne szkody powstałe w związku z wyżej wymienionym. W przypadku skierowania przeciwko Licencjodawcy roszczeń przez osoby trzecie w związku z niewłaściwym, niezgodnym z prawem lub sprzecznym z Licencją i niniejszymi OWU wykorzystaniem Materiałów przez Licencjobiorcę lub Użytkownika Ostatecznego, Licencjobiorca zobowiązuje się zwolnić Licencjodawcę z odpowiedzialności, w tym w szczególności poprzez zaspokojenie słusznego roszczenia, zaprzestanie naruszeń i/lub wstąpienie do toczacego się postępowania i pokryć wszelkie związane z powyższym koszty i szkody Licencjodawcy.

3. Prawa Autorskie i Egzemplarze Autorskie

Zawierając Umowę, Licencjobiorca:

a) nie otrzymuje żadnych praw własności ani praw autorskich do Materiałów Licencjonowanych, ani do nośników lub form elektronicznych bądź analogowych, w/na których je dostarczono.

4. Gwarancje Licencjodawcy

Licencjodawca zobowiązuje się i gwarantuje Licencjobiorcy, że:

a) Ma prawo do udzielania licencji do korzystania z Materiałów Licencjonowanych w zakresie i na zasadach określonych w dokumencie Umowy Licencyjnej/ Licencji.

b) Materiały Licencjonowane są wolne od wad prawnych i na warunkach określonych OWU i Umową Licencyjną mogą być wykorzystywane przez Licencjobiorcę bez naruszania praw osób trzecich.

c) Wykorzystanie Materiałów w granicach określonych OWU i Umową Licencyjną nie wymaga żadnych innych zezwoleń i/lub umów i nie narusza autorskich praw majątkowych osób trzecich.

d) W przypadku, gdy wykorzystanie Materiałów będących przedmiotem Umowy Licencyjnej naruszy jakiekolwiek autorskie prawa osobiste lub majątkowe, w tym prawa licencyjne oraz dobra osobiste osób trzecich, Licencjodawca zapewnia powyższe gwarancje (4.a-c), z tym jednak zastrzeżeniem, że Licencjobiorca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Licencjodawcy o każdym takim roszczeniu w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni od jego zgłoszenia do Licencjobiorcy i do działania w takiej sprawie w porozumieniu z Licencjodawcą. Licencjodawca nie odpowiada za koszty prawne, straty i inne koszty powstałe przed zawiadomieniem Licencjodawcy o wszelkich roszczeniach lub podjętych przez strony trzecie działaniach.

e) Gwarancje (4.a-d) udzielane są wyłączeni Licencjobiorcy i są nieskuteczne wobec innych osób trzecich.

f) Poza powyższymi gwarancjami Licencjodawca nie ponosi przed Licencjobiorcą ani żadną osobą fizyczna lub prawną odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ogólne, specyficzne, bezpośrednie, pośrednie, zamierzone, przypadkowe, utratę zysku lub wszelkie inne, powstałe w wyniku obowiązywania Umowy Licencyjnej lub w inny sposób, nawet jeśli Licencjodawcę uprzedzono o możliwości wystąpienia takich szkód.

5. Rozwiązanie Umowy Licencyjnej

a) Licencjodawca może odstąpić od Umowy Licencji i w każdym czasie unieważnić/anulować wystawiony dokument Licencji i/lub odpowiadającą jej Fakturę lub tez naliczyć odsetki ustawowe (do wyboru przez Licencjodawcę) w przypadku opóźnienia z uiszczeniem opłaty licencyjnej przekraczającej 14 dni.

b) Jeśli Licencjobiorca zażąda na piśmie, z ważnej i uzasadnionej przyczyny, rozwiązania Umowy Licencji, Licencjodawca może, w zależności od upływu czasu, jaki upłynął od daty wystawienia dokumentu Licencji i/lub Faktury rozwiązać Umowę Licencyjną i anulować/skorygować Fakturę i zwrócić Licencjobiorcy całą kwotę zapłaconej opłaty licencyjnej – jeśli Licencjobiorca zgłosił takie żądanie w ciągu 7 (siedem) dni od daty wystawienia Licencji.

c) Żadna część Punktu 5 nie odnosi się do opłat technicznych lub administracyjnych związanych z realizacją zamówień na Materiały składanych u Licencjodawcy i które należy uiścić zgodnie z innymi ustalonymi warunkami i cennikami Licencjodawcy.

d) W przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień niniejszego OWU lub Licencji przez Licencjoborcę lub Użytkownika Ostatecznego, Licencjodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy Licencji ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenia Licencjobiorcy karą umowną w wysokości ….. (słownie: ….). Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

6. Postanowienia Końcowe

a) Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub odstępstwa od postanowień niniejszej OWU wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

b) Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania OWU będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, ze względu na siedzibą Licencjodawcy.

c) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Autorskiego oraz Umów Międzynarodowych.

d) W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego OWU okazało się nieważne, nieskuteczne lub sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, powyższe nie ma wpływu na ważność i obowiązywanie OWU oraz Umowy Licencyjnej.

e) Niniejsze OWU jest powszechnie dostępne i publikowane na stronie internetowej Licencjodawcy.

f) Poprzez zawarcie Licencji, przyjmuje się, iż Licencjobiorca zapoznał się i zaakceptował OWU, nawet, gdyby powyższe nie zostało wprost wyrażone.

Składając poniższy podpis Licencjobiorca oświadcza, że zapozonał się z dokumentem OWU, nie wnosi do niego zastrzeżeń i przyjmuje do wykonania prawa i obowiązki w nim przewidziane.